บับ เฌาพรา อี กามาย

แม แฮะ ปึอน ร็อห บับ แบน บลัะ แบน บลัะ, บอ ปึอน ร็อห โดบ อาคาน อัน. เซ แม ซี ร็อห, แม โลว ณู โฮะ, ณู โลง โดง ปึอน ณู ตี. แม แฮะ ปึอน ณู แตห อัน ฮาว นา อาต บอ วีว นา ปัน. เซ แม ซี โทม ฮัม อี ตีห บับ ตี, แม แฮะ ปึอน ณู นา ครึม นา อาตี.

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.