ครึง อีบึณ

  ดูอี อาโมยว แดง กาดาย ดอน โมยว นี มืร, มึห ครึง ปี ตา อี ชีด อี ตู ลาย คาแหนน. ดูอี ดาอาง มืร มึห ครึง ปี ตา อี ชีด ตู แหนน อาเซ. ครึง ปี ตา อีบึณ เย ต็อห, "ซีโลบ" โดว ซีโลบ ดี มึห บราง อัน. แด ซีโลบ ดี โต็ง ฌัม กาบา แด. โดว ซีโลบ อึณ มึห ซี แบน หนาง โมยว หนาง โมยว. บราง ซีโลบ ดี มึห ซี อีแรณ บอ อีฆูณคอง. ตา ฆลาง ปี ด็อะ ราง เย. ฆลาง ตี ดี มูห ฆลาง แรณ อี มึห ซาฆรัณ มึห บอ กาชีม นา ครึม. ซีโฆลต ฆีณ วี ปร็อะ กาแมะ. อี ยึร บรี บรี ลอง เย มูห ดาอาง อึณ มูห เย ตา น็อง เรว อี ฮับ แปะ แตห อึณ ชีด, น็อง แรณ, น็อง ว็อง, น็อง ดอน บอ น็อง รึอน. น็อง รึอน ตี, เย มัง วี อี ครัม มืร ตา น็อง รึอน อาคาคัร. อี ตู ราม บอ มึห รึอน มืร ตา น็อง รึอน ตูะ. ดี น็อง รึอน ตี, ดี ดอก ฮับ แปะ อัน แบน ราง โบห อี ชีด. อีบึณ เฆ นับ ดี ตา น็อง ลาย กาซู กาวัร ปาย ตี. เย แดะ อี ฮับ ดี ณอย ตี ต็อห, "น็อง"

    อีบึณ ดาอาง ดี ตา ครึง โดบ อาซาก อัน. อึณ ปึอน กาย็อห แบน พวน อาซาก. อึณ มึห ปาย นี.

ณู ดี นี, เซ แม ซี โฮะ นา แดง.