ครึง อีบึณ

  ดูอี อาโมยว แดง กาดาย ดอน โมยว นี มืร, มึห ครึง ปี ตา อี ชีด อี ตู ลาย คาแหนน. ดูอี ดาอาง มืร มึห ครึง ปี ตา อี ชีด ตู แหนน อาเซ. ครึง ปี ตา อีบึณ เย ต็อห, "ซีโลบ" โดว ซีโลบ ดี มึห บราง อัน. แด ซีโลบ ดี โต็ง ฌัม กาบา แด. โดว ซีโลบ อึณ มึห ซี แบน หนาง โมยว หนาง โมยว. บราง ซีโลบ ดี มึห ซี อีแรณ บอ อีฆูณคอง. ตา ฆลาง ปี ด็อะ ราง เย. ฆลาง ตี ดี มูห ฆลาง แรณ อี มึห ซาฆรัณ มึห บอ กาชีม นา ครึม. ซีโฆลต ฆีณ วี ปร็อะ กาแมะ. อี ยึร บรี บรี ลอง เย มูห ดาอาง อึณ มูห เย ตา น็อง เรว อี ฮับ แปะ แตห อึณ ชีด, น็อง แรณ, น็อง ว็อง, น็อง ดอน บอ น็อง รึอน. น็อง รึอน ตี, เย มัง วี อี ครัม มืร ตา น็อง รึอน อาคาคัร. อี ตู ราม บอ มึห รึอน มืร ตา น็อง รึอน ตูะ. ดี น็อง รึอน ตี, ดี ดอก ฮับ แปะ อัน แบน ราง โบห อี ชีด. อีบึณ เฆ นับ ดี ตา น็อง ลาย กาซู กาวัร ปาย ตี. เย แดะ อี ฮับ ดี ณอย ตี ต็อห, "น็อง"

    อีบึณ ดาอาง ดี ตา ครึง โดบ อาซาก อัน. อึณ ปึอน กาย็อห แบน พวน อาซาก. อึณ มึห ปาย นี.

 

๑. ฆอน ดีแตด

   ฆอน ดีแตด ดี ตา ฆลาง กาลีบา. อึณ บอ มึห มัง วี อี ตา ฆลาง แรณ โดบ. ซีโลบ มืร ดี ปี ดูอี ตาง อี ตู ราม บอ ดึก ตาว กืน แคะ เหมา.

 

 

๒. ดีบยา

    ดีบยา มูห โจว อาซาก อี เกยา อี ชีด. โคว, ปาย ตี เย ดี ตา ซีโลบ อี มึห ซี อี ชีก อี กาเฌา อัน. ดี โดว ซีโลบ ดี ดึก ตาว ดึก รึอน แตห อึณ กอ มาบรีว ชีด กาเซา. เย ดึก ตาว ดึก รึอน โดบ แคะ มึห ดี โฮม ดี ตา เย.

 

 

๓. ยา บาหนึม

   ซีโลบ ยา บาหนึม ตึอน, มัง วี ยี ซี ตา บีก ซีโลบ อี กาเฌา. มาแล, เย ตู ดึก ตาว เฆ รึอน กืน  ปี ดอ มูห ดีบยา ดี แด ซีโลบ. เย ตา ฆลาง แรณ.

 

 

๔. ยา

   ยา ดี ตา ซีโลบ ว็อง. ดี ซีโลบ ตี ตู ดึก ตาว ดึก ดูย มาเซ.

ณู ดี นี, เซ แม ซี โฮะ นา แดง.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.